Cahaya Nabi saw dan Imam Ali (sa) ada sebelum Nabi Adam (as)

Hadis ini memberitahu kita bahwa sebelum Allah swt menciptakan makhluk yang bersifat fisik dan materi Dia menciptakan makhluk non-materi yaitu cahaya. Yang di dalam Al-Qu’an disebutkan: “Ingatlah, Dia memiliki “Al-Khalq” (makhluk materi) dan Al-Amr (makhluk non-materi).” (Al-A’raf: 54)

Salman Al-Farisi berkata: aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Continue reading

Advertisements

Hadis Manzilah

Hadis Manzilah adalah hadis yang menjelaskan bahwa Imam Ali bin Abi Thalib (sa) memiliki kedudukan yang paling dekat dengan Rasulullah saw seperti kedudukan Harun (as) dengan Nabi Musa (as). Jadi, tidak ada seorang pun manusia yang dapat dibandingkan dengan Imam Ali dalam hal kedekatannya dengan Rasulullah saw. Dengan segala redaksinya yang bermacam-macam, antara lain: Continue reading

Hadis Safinah (Bahtera Nabi Nuh as)

Hadis ini menegaskan bahwa Allah swt menghendaki manusia selamat dari kebinasaan, fisik dan ruhani, di dunia dan akhirat. Hadis ini merupakan penegasan jaminan keselamatan bagi umat Islam. Allah dan Rasul-Nya mengumpamakan Ahlul bait (sa) seperti bahtera Nabi Nuh (as) dalam hal menyelamatkan umatnya. Redaksi hadis ini bermacam-macam, antara lain:

Rasulullah saw bersabda:

مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى

“Perumpamaan Ahlul baitku seperti bahtera Nuh, barangsiapa yang menaikinya ia akan selamat, dan barangsiapa yang tertinggal ia akan tenggelam dan celaka.” Continue reading

Keutamaan Surat An-Nur

Rasulullah saw bersabda:
“Barangsiapa yang membaca surat An-Nur, ia diberi pahala sepuluh kebaikan, dengan jumlah setiap mukmin dan mukminah yang ada di zaman yang lalu dan mendatang.” (Tafsir Ats-Tsaqalayn 3: 567) Continue reading

Keutamaan Surat Yusuf

Rasulullah saw bersabda:
“Ajarkan surat Yusuf pada budak-budakmu, karena seorang muslim yang membaca dan mengajarkannya pada keluarga dan budaknya, Allah akan memberi kemudahan saat sakratul mautnya dan memberinya kekuatan agar sebagai seoramg muslim tidak dihasud.” (Tafsir Majmu’ul Bayan) Continue reading

Keutamaan Surat Al-Kafirun

Ubay bin Ka’b berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang membaca surat Al-Kafirun, pahalanya seperti membaca seperempat Al-Qur’an, ia akan dijauhkan dari godaan setan, diselamatkan dari kemusyrikan, dan diampuni pada hari kiamat.” (Tafsir Nur Ats-Taqalayn 5/684). Continue reading

Surat AL-Baqarah: 207

Ali bin Abi Thalib (sa)
siap mengorbankan dirinya tidur di ranjang Nabi saw

Allah swt berfirman:

ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد

“Diantara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari ridha Allah ; dan Allah Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya. “

Allah Azza wa Jalla membanggakan Ali bin Abi Thalib (sa) di hadapan para malaikat-Nya, karena ia siap mengorbankan hidupnya untuk Rasulullah saw. Kemudian Allah swt menurunkan ayat ini untuk memberitakan bahwa demi mencari ridha Allah, Ali (sa) siap mengorbankan hidupnya.

Dalam tafsir Al-Kabir, tentang ayat ini Fakhrur Razi mengatakan: Continue reading